ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU "SUMY IDEI"

 1. Patronat SUMY IDEI przyznany może być wydarzeniom lub przedsięwzięciom (konferencje, książki, projekty artystyczne, wystawy etc.) o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wpisują się w zakres działalności inicjatywy.
 2. Patronat ma przeważnie charakter honorowy i nie oznacza mecenatu finansowego. W szczególnych przypadkach udzielamy wsparcia organizacyjnego przedsięwzięcia.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.
 4. Patronat nie jest przyznawany bezterminowo.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA PATRONATU

 1. O przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w prawej kolumnie niniejszej strony.
 3. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej jeden miesiąc (30 dni) przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia tudzież drukiem publikacji.
 4. SUMA IDEI zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o dodatkowe informacje w sprawie przedsięwzięcia.
 5. SUMA IDEI zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w sprawie patronatu w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 6. Odmowa przyznania patronatu przez SUMĘ IDEI jest ostateczna i nie jest udzielane dodatkowe uzasadnienie.
 7. Załączniki – jeśli prośba dotyczy objęcia patronatem książki lub innej publikacji, która wymaga oceny jej wartości merytorycznej i związku z misją SUMĄ IDEI, do wniosku należy dołączyć plik .pdf z treścią pozycji, która jest przedmiotem wniosku. Przesłane dokumenty, nie zostaną opublikowane ani udostępnione osobom trzecim bez zgody wnioskodawcy.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prawo do używania logotypu SUMY IDEI przysługuje wyłącznie organizatorowi przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem. Organizator/wydawca ma prawo posługiwać się logotypem SUMY IDEI wg ustalonych wcześniej zasad oraz po akceptacji użycia logo przez patrona.
 2. Informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem SUMY IDEI powinny zostać umieszczone w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach internetowych przedsięwzięcia. Przed umieszczeniem logo w ww. materiałach organizator zobowiązany jest do przesłania materiałów do akceptacji.
 3. W szczególnych sytuacjach patronat SUMY IDEI może zostać cofnięty. W tej sytuacji organizator jest zobowiązany do usunięcia informacji o SUMIE IDEI z materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ze stron internetowych.
 4. Zamieszczenie informacji na temat SUMY IDEI i jej działalności nie wymaga formalnej zgody.

WNIOSEK O PATRONAT